Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. DOGologisch, met vestiging te 3350 Neerlinter, Bredestraat 149 en met ondernemingsnummer 0597.865.933 biedt aan haar klanten losse sessies en volledige trajecten op het gebied van hondengedragsbegeleiding aan. De algemene voorwaarden worden voorafgaandelijk ter kennis gebracht
  aan de klant en zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij DOGologisch.com. Door het maken van een afspraak bij DOGologisch.com bevestigt de klant zijn akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De door DOGologisch gepubliceerde teksten, cursusmateriaal en afbeeldingen zijn en blijven eigendom van Gert Theyssens. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of anderzijds te gebruiken, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van DOGologisch.
 3. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met DOGologisch.
 4. DOGologisch respecteert de wetten op het dierenwelzijn zodat bij eventuele inbreuken op deze wetten zij het niet zal nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht.
 5. De klant dient voor de sessies / trajecten hondengedragsbegeleiding waaraan deelgenomen wordt, te beschikken over een familiale verzekering. Hulpmiddelen die de klant zou wensen aan te wenden bij de sessies / trajecten dienen in overeenstemming te zijn met de visie van de gedragsbegeleider.

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

 1. DOGologisch zal de klant voorafgaandelijk mondeling of schriftelijk de correcte informatie verschaffen m.b.t. de aangeboden sessies en trajecten zoals de inhoud en de prijzen ervan.
 2. Inschrijving:
  De tot stand gekomen overeenkomst wordt door DOGologisch bevestigd per e-mail. De inschrijving van de klant (mondeling of schriftelijk per e-mail) is bindend en behoeft geen handtekening. Als consument kan de klant zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, doch enkel indien de overeenkomst op afstand is tot stand gekomen. Voormelde termijn wordt gerekend vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht.
 3. Betaling van sessies en trajecten:
  De klant die zich ingeschreven heeft voor een losse sessie / consult is gehouden deze contant te betalen bij aanvang of afloop van de sessie / consult (in cash of Bancontact). De klant die zich ingeschreven heeft voor een volledig traject is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs voor deze diensten. De klant zal daartoe facturen ontvangen. Bij aanvang van het traject zal een factuur opgemaakt worden en gebeurlijk (deel)facturen gespreid over de looptijd van een traject. Bij vroegtijdige beëindiging door de klant van een traject is DOGologisch niet gehouden tot restitutie van reeds betaalde geldsommen.
 4. Wanbetaling:
  De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 10 % per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling. Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40€ van het nog verschuldigde bedrag. In het geval van een toerekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van DOGologisch , kan de klant hoogstens aanspraak maken op een gelijkwaardige schadevergoeding. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. DOGologisch is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een sessie of traject.
 2. DOGologisch is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de plaatsen waar de gedragsbegeleidingsactiviteiten wordt gegeven (bij de klant thuis, op de openbare locatie waar is afgesproken of enige andere plaats). De gedragsbegeleiding wordt in principe op individuele basis gegeven (met uitzondering van de wandelingen die DOGologisch begeleidt met een beperkt aantal deelnemers op openbare locaties). DOGologisch wijst de klant er op dat vreemde honden in contact brengen met elkaar steeds op eigen risico van de klant gebeurt; DOGologisch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke incidenten ten gevolge daarvan.
 3. DOGologisch is niet aansprakelijk voor geleden schade aan de klant en/of het dier, in welke vorm dan ook. Zij is evenmin aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een sessie of traject.
 4. De klant/eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.

Artikel 4. Annulering of ontbinding van de overeenkomst

 1. Annulering door de klant van een sessie of een traject:
  Annuleringen worden enkel aanvaard per mail. Enkel indien de annulering betrekking heeft op een overeenkomst op afstand afgesloten door een consument en plaatsvindt binnen de 14 dagen van het herroepingsrecht is deze kosteloos. Indien de sessie of het traject aanvangt binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. In al de andere gevallen van annulering door de klant zal er wel een annulatiekost aangerekend worden.
  Indien de annulering plaatsvindt tot en met 24 uur vóór de aanvang van de sessie of het traject dan zal er een annulatiekost van 30% van het oorspronkelijk inschrijvingsgeld aangerekend worden aan de klant. Indien de annulering plaatsvindt minder dan 24 uur vóór de aanvang van de sessie of het traject dan wordt er een annulatiekost van 100% van het inschrijvingsgeld aangerekend.
 2. Annulering of wijziging door DOGologisch :
  DOGologisch behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een sessie of traject te laten doorgaan op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk via email op de hoogte gesteld. Bij verplaatsing of wijziging heeft de klant de mogelijkheid om op de voorgestelde wijziging in te gaan of niet. Indien door de klant niet wordt gereageerd op de voorgestelde wijziging wordt hij geacht automatisch akkoord te gaan met de wijziging. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging en dit tijdig heeft gemeld, kan hij kiezen om de sessie of het traject op een ander aangeboden tijdstip te volgen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging en later toch nog annuleert, is hij alsnog gebonden aan de hiervoor vermelde annulatiekosten.
 3. Ontbinding van de overeenkomst na wanprestatie:
  In het geval van ontbinding van de overeenkomst te wijten aan een contractuele wanprestatie van de klant, dan is hij gehouden om DOGologisch schadeloos te stellen door betaling van een forfaitaire schadevergoeding te ad. 30 % van de niet nagekomen bestelling. Indien het geval van ontbinding van de overeenkomst te wijten aan een toerekenbare wanprestatie van DOGologisch , dan zal de klant hoogstens een gelijkwaardige schadevergoeding kunnen vorderen inzoverre hij werkelijk schade heeft

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

 1. DOGologisch verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de klant ontvangen worden met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van
  wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
 2. DOGologisch zal deze persoonsgegevens enkel doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
 3. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan DOGologisch bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
 4. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Artikel 6 : Toepasselijk recht

 • De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 7 : Geschillen

 • Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van de zetel van DOGologisch bevoegd. Indien de klant een "consument" is in de zin van het artikel 1, 2° van het wetboek van economisch recht, zal deze zich voor het aanhangig maken van een geschil kunnen wenden tot de rechtbanken van zijn woonplaats.
 • 0494/56.18.57 Gert Theyssens

Privacybeleid


DOGologisch verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is Gert Theyssens, zaakvoerder, gebaseerd in Bredestraat 149 Neerlinter (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: gert@dogologisch.com, tel: 0470;

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de dienstverlening die op de website vermeld.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het dienstverlening;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website dogologisch.com in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van de dienstverlenening. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

 • Webnode AG (online winkel systeem);
 • Verzendbedrijf;
 • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: gert@dogologisch.com;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website dogologisch.com, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 04/01/2023